IT-SELF Małgorzata Osipczuk, www.it-self.pl, www.terapia-par-wroclaw.com
Forum Reklama Kontakt

Portal Pomocy Psychologicznej

Niedziela 21 lipca 2024

Szukaj w książkach

Wszystkie książki...

Książki

Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka

Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowiekaBarbara M. Kaja

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

ISBN: 978-83-7489-311-4
Oprawa: twarda
Format: A5
Cena: 39,90 zł

Niniejsza książka stara się odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, aby być szczęśliwym. Czytelnik dowiaduje się nie tylko, jak udzielić pomocy samemu sobie w trudnych chwilach życia, ale również jak pomóc innym w podejmowaniu właściwych działań i osiągnięciu szczęścia. Zdaniem autorki kluczem do zrozumienia człowieka znajdującego się w sytuacji problemowej jest poznanie świata jego życia, czyli całości możliwych horyzontów doświadczenia, a także dotarcie do jego indywidualnego świata znaczeń. Książka zawiera poglądy słynnych psychologów, pedagogów i filozofów na temat wspomagania rozwoju oraz liczne przykłady sytuacji, w których pomoc wspomagającego okazała się skuteczna i doprowadziła do rozwiązania problemu, uratowała przed depresją bądź rozpadem małżeństwa. Jest adresowana przede wszystkim do psychologów i studentów psychologii, specjalistów z dziedziny nauk społecznych i medycznych, a także do osób niezwiązanych zawodowo z pomaganiem, które interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii lub pedagogiki.

"Wśród wielu opracowań psychologicznych wydawanych corocznie w Polsce, książka B. Kaji może być pozycją wyjątkową. Można ją odróżniać od innych przypisując jej cechę książki bardziej autorskiej. Można też ją nazwać bardziej odważną w porównaniu z upowszechnionym wzorcem książki naukowej. Wreszcie można przypisać jej właściwość bycia książką z ciekawym pomysłem teoretycznym, książką popularyzującą pewien nurt myślenia psychologicznego oraz książką praktycznie użyteczną dla przeciętnych czytelników. Wielość przymiotników użytych do scharakteryzowania recenzowanej propozycji wcale nie będzie ułatwiało napisanie mi recenzji. Wręcz odwrotnie – stanowią te przymiotniki ostrzeżenie, aby do tego zadania podejść ostrożnie, wnikliwie ale też otwarcie, czyli bez zbędnych uprzedzeń, wynikających z przyjęcia sztampowych założeń o tym, czym powinna być dobra, psychologiczna książka naukowa."

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Kowalika

"Uważam, że złożona do druku książka autorstwa Barbary Kai jest interesującą propozycją wydawniczą. Tekst nie ma charakteru dzieła stricte naukowego – w sensie systematycznej, precyzyjnej, opartej na twardych przesłankach analizy problemu; jest raczej osobistą, uogólnioną refleksją nad zagadnieniem pomocy psychologicznej, ugruntowaną wszakże w rzetelnej wiedzy i bogatym doświadczeniu. Wielowątkowość, wysoki poziom ogólności oraz zaangażowany styl narracji mogą być źródłem pewnych kontrowersji poznawczych; mogą jednak także – i to niewątpliwie stanowi walor książki – pobudzać do refleksji, inspirować do konfrontacji poglądów pochodzących z różnych obszarów wiedzy naukowej, pośrednio związanych z problemem życia i rozwoju człowieka.
Dzięki otwartej formule poznawczej, a także dzięki lekkiemu i zarazem przejrzystemu dyskursowi, praca może znaleźć wielu odbiorców, także spoza środowiska psychologów."

Z recenzji prof. dr hab. Marii Straś-Romanowskiej

Barbara Maria Kaja - prof. dr hab., wykłada psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problemami psychologii wychowania, kieruje Katedrą Psychologii Wspomagania Rozwoju, prowadzi specjalizację z zakresu wspomagania rozwoju na kierunku psychologia. Przez kilkadziesiąt lat, równolegle do pracy w Uczelni, zajmowała się praktyką pedagogiczną i psychologiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju. Rezultatem zebranych doświadczeń, także z wyjazdów zagranicznych (Niemcy, Francja, USA) i realizowanych projektów badawczych jest szereg publikacji, jak między innymi "Zarys terapii dziecka", który doczekał się pięciu wydań, "Problemy diagnozy i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym", "Rozwód w rodzinie a osobowość dziecka", "Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka" oraz redagowana przez Autorkę od roku 1997 ogólnopolska seria wydawnicza "Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i Psychokorekcja".
Więcej informacji o książce i jej Autorce na www.psychologia-gwp.pl!
Zapraszamy do zakupu książki w księgarni internetowej www.gwp.pl, gdzie zawsze czekają na Państwa atrakcyjne rabaty!

Spis treści

Wprowadzenie - refleksje nad wspomaganiem rozwoju

Rozdział I
Ramy teoretyczne psychologii wspomagania rozwoju

1. Przedmiot psychologii wspomagania rozwoju
2. Uwikłania semantyczne pojęcia "wspomaganie rozwoju"
3. Uzasadnienie podejścia humanistycznego.
4. Tendencje w pojmowaniu rozwoju a jego wspomaganie.
5. Główne tezy
Podsumowanie

Rozdział II
Świat życia człowieka
1. Działalność człowieka w świecie.
2. Wartości w życiu społecznym.
3. Różnice w postrzeganiu świata.
4. Czas jako wymiar życia społecznego
5. Technologie informatyczne w świecie życia człowieka
6. Krytyka współczesnego świata
Podsumowanie

Rozdział III
Model wspomagania rozwoju
1. Ukierunkowanie oddziaływań
2. Koncepcja życia
2.1. Podejście przyrodnicze
2.2. Podejście humanistyczne
3. Relacyjność świata a koncepcja życia
4. Podsystemy koncepcji życia
4.1. Wiedza o życiu.
4.2. Wartości – kierunki drogi życiowej.
4.3. Cele życiowe.
4.4. Programy realizacji celów.
4.5. Stosunek do siebie .
4.6. Stosunek do innych
4.7. Kontrola moralna .
4.8. Perspektywa czasu .
4.9. Heurystyki globalnego osądu życia
5. Wspomaganie rozwoju a koncepcja życia
5.1. Model współzależności
5.2. Sprawdzanie modelu.
6. Model wspomagania a osobowość
Podsumowanie

Rozdział IV
Problem życiowy – człowiek żyjący problemami życia
1. Problem życiowy, jego źródła i znaczenie.
2. Kontinuum dobro – zło i problemy życiowe
3. Rodzaje problemów.
4. Symptom.

Rozdział V
Rozwiązywanie problemów
1. Poznanie i rozumienie
1.1. Poznanie wyjaśniające i interpretacyjne
1.2. Hermeneutyczne aspekty dyskursu
1.3. Fazy procesu heurystycznego w rozwiązywaniu problemu
1.4. Wątpliwości.
2. Przykład rozwiązywania problemów.
3. Problemy wychowawcze – zrozumieć świat życia dziecka
4. Rozwiązywalność problemów
5. Wartość nadziei
Podsumowanie

Rozdział VI Jak pomóc samemu sobie, czyli "ze stoickim spokojem"
1. Wprowadzenie.
2. Marek Aureliusz – zrozumieć świat życia sprzed dwóch tysięcy lat
2.1. Znane fakty historyczne.
2.2. Osoby znaczące i wpływy edukacyjne
2.3. Koncepcja życia – wybrane myśli
2.3.1. Wartości i cele, czyli w zgodzie z naturą
2.3.2. Stosunek do siebie – siła charakteru i potęga woli
2.3.3. Stosunek do innych – zrodziliśmy się po to, by pomagać sobie
wzajemnie.
2.3.4.Perspektywa czasu, czyli życie to chwilka
2.3.5.Globalny osąd życia
2.4. Rozmyślania a upływ czasu – kilka uwag końcowych.

Bibliografia

Słownik ważniejszych terminów

<< powrót

Wszystkie książki...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2001/2024 Psychotekst.pl